Общи условия за покупка

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "АН-84 П. ВЪРБАНОВА" ЕТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ WWW.VARBANI.COM

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.varbani.com, собственост на "АН-84 П. Върбанова" ЕТ, наричан по-долу "Офис център Върбани". Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "АН-84 П. Върбанова" ЕТ и Клиента/Госта. "АН-84 П. Върбанова" ЕТ предоставя на Клиента/Госта възможност да закупува предлаганите през Офис център Върбани стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента/Госта на настоящите Общи условия. Клиентът/Гостът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през Офис център Върбани стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Офис център Върбани е търговска марка на "АН-84 П. Върбанова" ЕТ.

"АН-84 П. Върбанова" ЕТ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 114052289, ИН по ЗДДС: BG114052289, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл. 31, вх. А, ап. 2, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка Офис център Върбани (http://www.varbani.com).

Под "стоки/артикули", предоставяни през Офис център Върбани се разбират следните стоки/артикули:

 • канцеларски материали;
 • офис консумативи и оборудване;
 • офис мебели;
 • бяла, черна, IT и офис техника;
 • други стоки/услуги.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. "АН-84 П. Върбанова" ЕТ не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през Офис център Върбани стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Офис център Върбани и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Офис център Върбани си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под "Гост" се разбира физическо или юридическо лице, което не е регистрирало клиентски профил в Офис център Върбани и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Гостът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Офис център Върбани си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Госта.
Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Офис център Върбани за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

 

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Офис център Върбани

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Офис център Върбани по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Офис център Върбани не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Офис център Върбани, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента/Госта - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента/Госта е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът/Гостът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента/Госта.

Поръчки/заявки на покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през Офис център Върбани стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да заяви поръчка като Гост, и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация като Клиент– Клиентът предоставя на Офис център Върбани следната информация: търговска фирма/компания, телефон, е-mail адрес, адрес, населено място, област, пощенски код, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС и други данни, които ще са необходими за идентификацията на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Офис център Върбани има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Регистрационна информация като Гост– Гостът предоставя на Офис център Върбани следната информация: собствено име, фамилно име, търговска фирма/компания, телефон, е-mail адрес, адрес, населено място, област, пощенски код, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС и други данни, които ще са необходими за идентификацията на Госта. Гостът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Офис център Върбани” при регистрация или при еднократна поръчка, Клиентът/Гостът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 Всяка заявка за покупка от Клиента/Госта през Офис център Върбани, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. 

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

 

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента/Госта като последният извърши последователно следните действия:

 

 1. Клиентът/Гостът, след като попадне на уеб страниците свързани с http://www.varbani.com, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутони "Купи", „Добави в количката”, „Поръчай”;
 2. При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошница", той получава достъп до "Кошница" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
 3.  В "Кошница" Клиентът/Гостът определя количеството на стоките и продължава към покупката чрез натискане на виртуален бутон "Купи";
 4. Клиентът/Гостът, предварително попълва лични данни за поръчката – собствено име, фамилно име, е-mail, населено място, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
 5. При натискане на бутон "Поръчай" в модул „Преглед на поръчката” на „Кошницата”, заявката за покупка на стока през Офис център Върбани се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Офис център Върбани не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

 

Заявката за покупка се приема от Офис център Върбани чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента/Госта, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; информация за начина на доставка, информация за начина на плащане, информация за купувача, информация за адреса на доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента/Госта телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение за активация на е-mail адрес на Клиента.

 

Цени и начини на плащане

За улеснение на клиентите/гостите юридически лица, всички цени на стоки в Офис център Върбани са в български левове и се показват със и без включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от Клиента/Госта или от трето лице от името на Клиента/Госта;
б) по банков път по банкова сметка на "АН-84 П. Върбанова" ЕТ;

в) при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка /Рекламни материални, Мебели и др./ е необходимо да бъде извършено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на поръчката.

С избора на начин на плащане, предвиден в букви б) и в) по-горе, Клиентът/Гостът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

Доставка

Поръчки направени до 13.00 часа се доставят същия работен ден за град Плевен. Поръчки направени след 13.00 часа се доставят в рамките на следващия работен ден за Плевен. За доставки извън Плевен, срокът е по предварително съгласуван с Клиента/Госта график.

Минималните прагове за поръчки са както следва:

 • За доставки в рамките на Плевен няма.
 • За доставки извън Плевен и на територията на Република България безплатна доставка за поръчки над 180 лв. без ДДС и тегло на пратката до 15 кг. За поръчки под 180 лв. без ДДС и тегло на пратката над 15 кг. доставка с куриер за сметка на получателя.

  

Стандартната доставка на мебели се извършва до партер на посочения адрес.
Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане както следва:

 • При отсъствие на товарен асансьор: 10 лв. без ДДС за всяко ниво на сградата;
 •  При наличие на товарен асансьор: 10 лв. без ДДС

Някои продукти са с удължен срок на доставка поради съобразяване с индивидуалните изисквания и нужди на клиента. Пример за такива продукти са мебелите, когато са по поръчка или трябва да се направи внос от чужбина. В описанието на всички такива продукти или услуги се съдържа повече информация за конкретните срокове на доставка.

 

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента/Госта или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента/Госта като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът/Гостът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Офис център Върбани се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът/Гостът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът/Гостът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена.

След получаване на стоката Клиентът/Гостът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случай, Клиентът/Гостът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през сайта http://varbani.com/contacts/.

Клиент/Гост, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за 

покупка на стока през Офис център Върбани, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

 

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 • за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
 • за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката; 

 

В случай, че Клиентът/Гостът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Офис център Върбани и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента/Госта. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: Плевен, пл. Македония 1, Офис център Върбани.  Клиентът/Гостът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  Офис център Върбани е длъжен да възстанови на Клиента/Госта в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът/Гостът е упражнил някое от правата си на отказ. 

„АН-84 П. Върбанова” полага грижа информацията в Офис център Върбани да се поддържа винаги вярна и актуална.
„АН-84 П. Върбанова” не гарантира, че достъпът до Офис център Върбани ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „АН-84 П. Върбанова”.

„АН-84 П. Върбанова” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Офис център Върбани, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „АН-84 П. Върбанова”.

Клиентът/Гостът е длъжен да обезщети „АН-84 П. Върбанова” за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът/Гостът е длъжен да обезщети „АН-84 П. Върбанова” и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

„АН-84 П. Върбанова” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „АН-84 П. Върбанова” гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Гостите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът/Гостът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът/Гостът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти. 

 

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.varbani.com се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Настоящите Общи условия са в сила от 01 Февруари  2013 г. „АН-84 П. Върбанова” си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.varbani.com, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: Плевен, пл. Македония 1, Офис център Върбани или по факс: 064/ 803 993. С  получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента/Госта и „АН-84 П. Върбанова”, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

[profiler]
Memory usage: real: 17039360, emalloc: 16564992
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem